Que has de saber abans de matricular-te

Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça:
 • Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.
 • Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.
La matrícula és el contracte entre tu i l’Euncet. Un cop matriculat, has de fer el pagament
 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.
 • Aquest contracte obliga l’Euncet a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de l’Euncet.
La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés
 • La matrícula dels estudiants de nou accés a l’Euncet es fa presencialment.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, et demanarem l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula.
Documentació necessària per a la matrícula
 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.
 • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.
 • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula
Documentació que cal portar segons la via d'accés
 • Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat: No cal portar cap document.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat: Credencial emesa per la UNED.
 • Títol universitari de qualsevol grau: Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
 • Títol de CFGS, FP2 i assimilats: Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.
 • PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris: Trasllat d'expedient.
 • Accés per a més grans de 25/45 anys: Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
 • Accés per a més grans de 40 anys: No cal portar cap documentació.
Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular
 • Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).
 • La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

Estudiants ja matriculats en algun dels graus de l’Euncet
 • Tots els estudiants rebreu al correu electrònic que teniu amb l’Euncet una proposta de matrícula.
 • Els estudiants heu de validar la proposta dins dels terminis de matrícula establerts.
 • Qualsevol estudiant pot demanar una entrevista amb la tutora per rebre assessorament individualitzat sobre la seva matrícula. Per fer-ho cal contactar amb Marta Roma per correu electrònic: mroma@euncet.es
 • Dates per validar la proposta:
  • estudiants que han rebut la proposta al juliol: de l’11 al 26 de juliol de 2018
  • estudiants que han rebut la proposta al setembre: de 3 al 7 de setembre de 2018
Estudiants de nou accés
Cal sol.licitar dia i hora trucant al telèfon 93 730 16 08 (Directe), i demanar per: Dates matrícula per als estudiants de nou accés per preinscripció general
 • Persones assignades en 1a preferència: 13 a 18 de juliol de 2018
 • Reclamacions i assignació definitiva: 18 de juliol de 2018
 • Segona assignació: 25 a 27 de juliol de 2018
 • Reclamacions segona assignació i primera reassignació: 6 i 7 de setembre de 2018
 • 2a reassignació de juny: 14 de setembre de 2018
 • 3a reassignació de juny: 20 de setembre de 2018
 • Persones assignades a la convocatòria de setembre: 27 de setembre de 2018
 • Persones assignades a la convocatòria d'octubre: 9 de octubre de 2018
 • Persones assignades a la convocatòria de febrer: 13 i 14 de febrer de 2019
Dates matrícula per als estudiants per canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols
 • Persones amb els estudis de reconeixement aprovats: del 11 juliol al 8 d’octubre de 2018
Horaris Secretaria per al procés matriculació
 • Del 11 al 26 de juliol 2018: de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.00 hores
 • El 27 de juliol 2018: de 9.00 a 12.00 hores
 • A partir del 3 de setembre de 2018: de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.00 hores
Terminis per presentar sol.licituds de reconeixements i/o convalidacions
 • Estudiants de nou accés i matriculats en cursos anteriors:
  • Quadrimestre de tardor: fins el 5 d'octubre de 2018
  • Quadrimestre de primavera: fins el 14 de gener de 2019
Termini màxim per modificar la matrícula i per a donar de baixa assignatures
 • Quadrimestre de tardor
  • Estudiants de nou ingrés i matriculats en cursos anteriors: Fins el 14 de setembre de 2018. Del 15 de setembre al 28 de setembre s'admetran modificacions amb un recàrrec de 30€.
 • Quadrimestre de primavera
  • Estudiants de nou ingrés al febrer 2019: Fins el 15 de febrer de 2019
Termini ampliació de matrícula del quadrimestre de primavera
 • La matrícula a l'Euncet és anual però, sempre i quan la normativa ho permeti, es pot ampliar la matrícula amb noves assignatures dins el període establert.
 • No es permet donar de baixa assignatures excepte en el cas que l'assignatura eliminada se substitueixi per una altra.
 • Estudiants matriculats al quadrimestre de tardor: Del 28 de gener al 15 de febrer de 2019.

Política de preus, beques i ajuts de l’Euncet
Altres situacions que donen lloc a deduccions i documentació necessària per a la matrícula
 • Ser membre de família nombrosa: Si ets de Catalunya no has de portar cap documentació justificativa. Si ets de fora de Catalunya has de portar l'original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2018. Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
 • Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat: Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
 • Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes: Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició. Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.
 • Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent: Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.
Beca MECD
 • Quan la convocatòria estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD.

Matrícula

Que has saber abans de matricular-te: 

Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça:
 • Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.
 • Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.
La matrícula és el contracte entre tu i l’Euncet. Un cop matriculat, has de fer el pagament
 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.
 • Aquest contracte obliga l’Euncet a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de l’Euncet.
La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés
 • La matrícula dels estudiants de nou accés a l’Euncet es fa presencialment.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, et demanarem l’autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.
Documentació necessària per a la matrícula
 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.
 • Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d’identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.
 • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula
Documentació que cal portar segons la via d’accés
 • Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat: No cal portar cap document.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat: Credencial emesa per la UNED.
 • Títol universitari de qualsevol grau: Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
 • Títol de CFGS, FP2 i assimilats: Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.
 • PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris: Trasllat d’expedient.
 • Accés per a més grans de 25/45 anys: Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
 • Accés per a més grans de 40 anys: No cal portar cap documentació.
Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular
 • Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s’ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).
 • La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.
Política de preus, beques i ajuts de l’Euncet
Altres situacions que donen lloc a deduccions i documentació necessària per a la matrícula
 • Ser membre de família nombrosa: Si ets de Catalunya no has de portar cap documentació justificativa. Si ets de fora de Catalunya has de portar l’original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d’inici del curs, l’1 de setembre de 2016. Aquest document l’hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
 • Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat: Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
 • Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes: Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició. Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.
 • Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent: Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.
Beca MECD
 • Quan la convocatòria estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD.

Dates i horaris

Estudiants ja matriculats en algun dels graus de l’Euncet
 • Tots els estudiants rebreu al correu electrònic que teniu amb l’Euncet una proposta de matrícula.
 • Els estudiants heu de validar la proposta dins dels terminis de matrícula establerts.
 • Qualsevol estudiant pot demanar una entrevista amb la tutora per rebre assessorament individualitzat sobre la seva matrícula. Per fer-ho cal contactar amb Marta Roma per correu electrònic: mroma@euncet.es
 • Dates per validar la proposta:
  • estudiants que han rebut la proposta al juliol: de l’11 al 26 de juliol de 2017
  • estudiants que han rebut la proposta al setembre: de 4 al 8 de setembre de 2017
Estudiants de nou accés

Cal sol.licitar dia i hora trucant al telèfon 93 730 16 08 (Directe), i demanar per:

Dates matrícula per als estudiants de nou accés per preinscripció general

 • Persones assignades en 1a preferència:13 a 18 de juliol de 2017
 • Reclamacions i assignació definitiva: 18 de juliol de 2017
 • Segona assignació: 25 a 27 de juliol de 2017
 • Reclamacions segona assignació i primera reassignació: 7 i 8 de setembre de 2017
 • 2a reassignació de juny:15 de setembre de 2017
 • 3a reassignació de juny: 21 de setembre de 2017
 • Persones assignades a la convocatòria de setembre: 28 de setembre de 2017
 • Persones assignades a la convocatòria d’octubre: 10 octubre de 2017
 • Persones assignades a la convocatòria de febrer: 14 i 15 de febrer de 2018

Dates matrícula per als estudiants per canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

 • Persones amb els estudis de reconeixement aprovats: del 13 juliol al 11 d’octubre de 2017
Horaris Secretaria per al procés matriculació
 • Del 11 al 21 de juliol 2017: de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.00 hores
 • Del 24 al 26 de juliol 2017: de 9.00 a 14.00 hores
 • A partir del 4 de setembre de 2017: de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.00 hores
Terminis per presentar sol.licituds de reconeixements i/o convalidacions
 • Estudiants de nou accés i matriculats en cursos anteriors:
  • Quadrimestre de tardor: De l’1 de juliol al 11 d’octubre de 2017
  • Quadrimestre de primavera:De l’1 de desembre de 2017 al 15 de febrer de 2018
Termini màxim per modificar la matrícula i per a donar de baixa assignatures
 • Quadrimestre de tardor:
  • Estudiants de nou ingrés i matriculats en cursos anteriors: Fins el 11 d’octubre de 2017
 • Quadrimestre de primavera
  • Estudiants de nou ingrés al febrer 2018: Fins el 28 de febrer de 2018
Termini ampliació de matrícula del quadrimestre de primavera

La matrícula a l’Euncet és anual però, sempre i quan la normativa ho permeti, es pot ampliar la matrícula amb noves assignatures dins el període establert.
No es permet donar de baixa assignatures excepte en el cas que l’assignatura eliminada se substitueixi per una altra.
Estudiants matriculats al quadrimestre de tardor: Del 29 de gener al 16 de febrer de 2018