Dades estadístiques i de gestió

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Centre Docent: Escola Universitària de Negocis de la Caixa d’Estalvis de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240
Dades complementàries:
Aplicació WINDDAT
PRINCIPALS INDICADORS

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places 180 150 140 140 100 100
Demanda en primera preferència respecte l’oferta (assign.juliol)  8% 17% 47% 30% 37%
Demanda en qualsevol preferència respecte l’oferta (assign.juliol)  39% 47% 117% 161% 138%
Nota de tall (assignació juliol)  5 5 5 5 5 5
Via Accés  PAU o assimilats 48% 27% 36% 42% 49%
Llicenciats, diplomats o assimilats 0% 35% 26% 4% 8%
CFGS o assimilats 26% 14% 26% 18%
PAU amb carrera començada 27% 8% 17% 20% 19%
CFGS o assimilats amb carrera començada 4% 1% 1% 7% 3%
Altres vies 0% 3% 6% 2% 2%
Nota Accés 5-6 50% 55% 51% 38% 41%
6-7 25% 26% 30% 33% 33%
7-8 16% 14% 13% 17% 18%
8-9 5% 4% 4% 12% 6%
>9 4% 1% 2% 0% 2%
Estudiantat NOU Dones 37 23 63 36 25 14
Homes 55 62 107 70 49 34
Total 92 85 170 106 74 48
Estudiantat TOTAL Dones 112 101 125 122 96 73
Homes 150 169 238 266 214 162
Total 262 270 363 388 310 235
EETC 209,1 204,4 287,4 282,9 225,8 185,3
Matrícula CRÈDITS CURSATS Total crèdits ordinaris matriculats 12.546 12.264 17.244 16.974 13.548 11.118
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 47,9 45,4 47,5 43,7 43,7 47,3
Estudiant TITULAT 52 60 51 110 80
Taxa d’abonament 35,5% 36,1% 31,7% 30,4% 23,5%
Taxa de graduació 52,6% 56,4% 57,7% 58,7%
Taxa d’eficiència 98,3% 96% 96,2% 95,6% 95,8%
Taxa d’èxit 85,9% 91,3% 93,3% 88,8% 89%
INDICADORS DE SATISFACCIÓ
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor Valor Valor
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència

Preguntes relacionades amb el professor

87 – El professor/a ha presentat clarament a l’inici de curs els objectius, continguts i programació de les activitats de l’assignatura 3,9 4,0
88 – El professor/a ha seguit la programació de les activitats de l’assignatura 4,0 4,0
89 – Independenment del grau de dificultat de l’assignatura, el professor/a explica bé el contingut 3,8 3,9
90 – El professor/a fomenta la participació, el debat i els intercanvis d’opinió 3,9 4,0
91 – El professor/a es mostra accessible per a la realització de consultes sobre l’assignatura 4,0 4,1
92 – El material del curs (presentacions a classe, casos, exercicis, lectures, material de consulta, bibliografía,…) està ben preparat i resulta útil per l’aprentatge de l’assignatura 3,8 3,9
93 – En general estic satisfet/a amb l’activtat docent duta a terme pel professor/a de l’assignatura 3,8 3,9
Satisfacció ESTUDIANTAT Assignatura

Preguntes relacionades amb l’assignaturar

94 – Valora el nivell de dificultat d’aquest assignatura respecte les altres assignatures 2,5 2,7
95 – En aquesta assignatura he après coses que considero valuoses per la meva formació 3,7 3,8
96 – Els exàmens i treballs es corresponen amb els objectius de l’assignatura 3,7 3,8
Les respostes de totes les preguntes excepte la número 94 segueixen la següent escala:

  1. Molt en desacord
  2. En desacord
  3. Neutre
  4. D’acord
  5. Molt d’acord
La pregunta 94 té una escala de mesura different:

  1. Molt difícil
  2. Difícil
  3. Normal
  4. Fàcil
  5. Molt fàcil

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus – L’estada Erasmus és d’ajut per la carrera 4,5 100%
Mobilitat outgoing Programa Erasmus – Satisfacció general amb l’estada Erasmus 4,9 100%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives 3,7 18,4%
Satisfacció general amb la titulació 3,9 18,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d’estudiantat) 100% 18,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d’estudiantat) 28,6% 18,4%

2003-2004
Edició 2008
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació 4,5 91,7% 4,6 88,5%
Taxa d’ocupació (% titulats que treballen) 85,4% 100% 86,5% 100%
Taxa d’adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d’estudiantat) 29,2% 100% 49% 100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda 5,7 100% 5,3 100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda 4,7 100% 4,6 100%