Treball final de grau (TFG)

El TFG podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en totes les seves vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb la titulació. El contingut del TFG correspondrà a un dels següents tipus:

  • Treball experimental o aplicat relacionat amb els continguts propis de la titulació, que podran desenvolupar-se en organitzacions o empreses. En tot cas, s’ha d’acreditar l’interès de la institució per col.laborar en el TFG.
  • Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb els estudis i relacionat amb línies de recerca i investigació desenvolupades per l’EUNCET.
  • Treball aplicat i transversal, de caràcter multidisciplinari i professional, que es desenvoluparà sobre una institució ja existent o de nova creació.
  • Altres treballs no ajustats a les modalitats anteriors i que la Comissió de TFG consideri pertinent la seva execució.

Els temes del TFG seran proposats pels professors que imparteixen docència en la titulació, per la Direcció de l’Àrea d’Investigació de l’Escola i / o per la Direcció Acadèmica de l’Escola quan la temàtica a desenvolupar sigui d’interès. Si es considera, els estudiants també podran proposar temes a la Comissió de TFG de l’EUNCET, als quals necessàriament hauran d’acompanyar un informe de viabilitat de la iniciativa.

Podeu consultar la normativa i el marc general del TFG en el següent enllaç: 
normativa TFG

Els estudiants matriculats del TFG han d’emplenar el formulari següent establint un ordre de preferència del TFG.

Per accedir al formulari: Formulari

La Comissió del TFG realitzarà l’assignació provisional del tutor i del TFG en el termini marcat per l’Escola atenent, en la mesura del possible, les opcions manifestades per estudiants i tutors.

Propostes TFG