Doble titulació del Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació (EPSEB) i el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (EUNCET)

Presentació

El programa de doble titulació de grau permetrà assolir als estudiants admesos els títols següents:

 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (ATE)

El grau en ADE s’imparteix en el Centre Universitari Euncet (Euncet).

El grau en ATE s’imparteix en l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).

Nombre de places ofertes

La doble titulació es pretén programar, per primer cop, el curs 2017-18. En aquest curs s’oferiran 20 places per a cursar la doble titulació.

Criteris per a l’admissió al programa de doble titulació

Podran accedir al programa de doble titulació tots aquells estudiants del grau en ATE que hagin superat la fase inicial del seus estudis. El procés d’admissió es farà de forma conjunta de les dos escoles, en una comissió especifica.
La sol·licitud d’admissió al programa de doble titulació es farà en el calendari establert pel centre, abans del període de matrícula ordinària i excepcionalment fins al 15 d’octubre del 2017.
Si el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes en el curs acadèmic, els estudiants s’ordenaran segons la nota que tinguin al seu expedient acadèmic, accedint al programa aquells estudiants amb major nota.
El nombre de places ofertes són per curs acadèmic. Les places que quedin vacants al quadrimestre de tardor es podran cobrir al quadrimestre de primavera.

Característiques de l’itinerari curricular acadèmic

La proposta contempla fer les assignatures del grau en ATE en modalitat presencial mentre que les del grau en ADE en la modalitat semipresencial.
Respecte al Treball de fi de grau, l’estudiant haurà de realitzar i defensar un TFG de 24 ECTS pel grau d’ATE i un TFG de 12 ECTS pel grau d’ADE. Valorant la temàtica coordinada, a ambdues titulacions i obtenint les competències definides tant per al grau en ATE com les del grau en ADE.
El pla d’estudis definit suposa una carrega lectiva de 411 crèdits ECTS, que es divideixen de la següent manera:

Crèdits Obligatoris 357
Crèdits Optatius 18
TFG ATE + TFG ADE 24+12
Total Crèdits 411

L’itinerari recomanat es mostra a continuació:

GRAU ATE
Assignatura ECTS
Primer curs 1Q
 • Fonaments matemàtics de l’enginyeria d’edificació
 • Mecànica
 • Expressió gràfica I
 • Construcció I
 • 6
 • 9
 • 6
 • 7,5
2Q
 • Estadística aplicada
 • Economia de l’empresa
 • Seguretat i salut laboral
 • Materials de construcció I
 • 6
 • 7,5
 • 6
 • 9
Assignatura ECTS
Segon curs 1Q
 • Expressió gràfica II
 • Instal·lacions I
 • Materials de construcció II
 • Estructures II
 • Construcció II
 • 6
 • 6
 • 9
 • 6
 • 3
2Q
 • Dret a l’edificació
 • Instal·lacions II
 • Aixecaments i replantejaments en l'edificació
 • Construcció III
 • Arquitectura, construcció i ciutat a la història d’Occident
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
Assignatura ECTS
Tercer curs 1Q
 • Prevenció
 • Expressió gràfica III
 • Estructures II
 • Construcció IV
 • Peritacions i taxacions
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
2Q
 • Gestió urbanística
 • Estructures III
 • Pressupostos i control de costos
 • Construcció V
 • Qualitat a l’edificació
 • 5
 • 6
 • 9
 • 4
 • 6
Assignatura ECTS
Quart curs 1Q
 • Projectes I
 • Construcció VI
 • Construcció VII
 • Planificació i organització d’obres
 • 4,5
 • 5
 • 4
 • 9
2Q
 • Projectes II
 •  
 •  
 • 4,5
 •  
 •  
Assignatura ECTS
Cinquè curs 1Q
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2Q
 •  
 •  
 •  
 • Treball Final de Grau
 •  
 •  
 •  
 • 24
GRAU ADE
Assignatura ECTS
Primer curs 1Q
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2Q
 •  
 • Eines de productivitat personal
 •  
 •  
 •  
 • 6
 •  
 •  
Assignatura ECTS
Segon curs 1Q
 • Fonaments de màrqueting
 • Introducció a l'economia
 •  
 •  
 •  
 • 6
 • 6
 •  
 •  
 •  
2Q
 •  
 • Sociologia
 • Anglès I
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 6
 • 6
 •  
 •  
Assignatura ECTS
Tercer curs 1Q
 • Direcció comercial I
 • Comptabilitat financera I
 • Anglès II
 •  
 •  
 • 6
 • 6
 • 6
 •  
 •  
2Q
 • Comptabilitat financera II
 • Direcció comercial II
 •  
 •  
 •  
 • 5
 • 6
 •  
 •  
 •  
Assignatura ECTS
Quart curs 1Q
 • Economia espanyola i mundial
 • Planificació i anàlisi d'empreses
 • Organització i administració d'empreses II
 •  
 • 6
 • 6
 • 6
 •  
2Q
 • Matemàtiques financeres
 • Direcció financera I: inversió
 • Direcció de RRHH
 • 6
 • 6
 • 6
Assignatura ECTS
Cinquè curs 1Q
 • Microeconomia
 • Dret fiscal I
 • Relacions laborals
 • Direcció financera II: finançament
 • Sistemes d'informació
 • Mercats i instruments financers
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
2Q
 • Desenvolupament professional III
 • Macroeconomia
 • Dret fiscal II
 • Treball Final de Grau
 • 6
 • 6
 • 6
 • 12

Convalidacions:

ASSIGNATURES APROVADES GRAU ATE ASSIGNATURES APROVADES GRAU ADE
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
 • Fonaments matemàtics de l’enginyeria d'edificació
 • 6
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques Il
 • 6
 • 6
 • Economia de l'empresa
 • Dret a l’edificació
 • 7,5
 • 6
 • Organització Administració Empresa I
 • Dret civil mercantil
 • 6
 • 6
 • Estadística aplicada
 • 6
 • Estadística I
 • Estadística Il
 • 6
 • 6
 • Pressupostos i control de costos
 • 9
 • Costos I
 • Costos Il
 • 6
 • 6
 • Comunicació i negociació
 • Determinació de l'Activitat Professional Autònoma
 • 3
 • 3
 • Desenvolupament Professional I
 • Desenvolupament Professional Il
 • 6
 • 6

CRÈDITS A RECONÈIXER AL GRAU D’ADE: 60

 • Reconeixement Professional
 • Mobilitat o Optatives
 • Assignatures Optatives
 • 78

CRÈDITS TOTALS QUE ES PODEN RECONÈIXER: 78

L’estudiant que vulgui abandonar la doble titulació tornarà a la titulació d’ATE. Serà motiu de desvinculació d’aquest itinerari un baix rendiment.