Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça:
 • Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.
 • Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.
La matrícula és el contracte entre tu i l’Euncet. Un cop matriculat, has de fer el pagament
 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.
 • Aquest contracte obliga l’Euncet a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de l’Euncet.
La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés
 • La matrícula dels estudiants de nou accés a l’Euncet es fa presencialment.
 • La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, et demanarem l’autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.
Documentació necessària per a la matrícula
 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.
 • Si ets estranger cal que presentis l’original del document d’identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.
 • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula
Documentació que cal portar segons la via d’accés
 • Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat: No cal portar cap document.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat: Credencial emesa per la UNED.
 • Títol universitari de qualsevol grau: Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
 • Títol de CFGS, FP2 i assimilats: Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.
 • PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris: Trasllat d’expedient.
 • Accés per a més grans de 25/45 anys: Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
 • Accés per a més grans de 40 anys: No cal portar cap documentació.
Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular
 • Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s’ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.
 • L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).
 • La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.
Estudiantes ya matriculados en alguno de los grados de Euncet
 • Todos los estudiantes recibirán en el correo electrónico que tiene con Euncet una propuesta de matrícula.
 • Los estudiantes debe validar la propuesta dentro de los plazos de matrícula establecidos.
 • Cualquier estudiante puede solicitar una entrevista con la tutora para recibir asesoramiento individualizado sobre su matrícula. Para hacerlo hay que contactar con Marta Roma por correo electrónico: mroma@euncet.es
 • Fechas para validar la propuesta:
  • estudiantes que han recibido la propuesta en julio: del 11 al 29 de julio de 2019
  • estudiantes que han recibido la propuesta en septiembre: de 2 al 9 de septiembre de 2019
Estudiantes de nuevo acceso

Hay que solicitar día y hora llamando al teléfono 93 730 16 08 (Directo), y pedir por:

Fechas matrícula para los estudiantes de nuevo acceso por preinscripción general

 • Personas asignadas en 1a preferencia: 15 a 18 de julio de 2019
 • Reclamaciones y asignación definitiva: 18 de julio de 2019
 • Segunda asignación: 25 a 29 de julio de 2019
 • Reclamaciones segunda asignación y primera reasignación: 5 y 6 de septiembre de 2019
 • 2ª reasignación de junio: 16 de septiembre de 2019
 • 3ª reasignación de junio: 20 de septiembre de 2019
 • Personas asignadas a la convocatoria de septiembre: 27 de septiembre de 2019
 • Personas asignadas a la convocatoria de octubre: 10 de octubre de 2019
 • Personas asignadas a la convocatoria de febrero: 12 y 13 de febrero de 2020

Fechas matrícula para los estudiantes por cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles

 • Personas con los estudios de reconocimiento aprobados: del 15 de julio al 10 de octubre de 2019
Horarios Secretaría para el proceso matriculación
 • Del 11 al 31 de julio 2019: de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas
 • A partir del 3 de septiembre de 2019: de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas
Plazos para presentar solicitudes de reconocimientos y/o convalidaciones
 • Estudiantes de nuevo acceso y matriculados en cursos anteriores:
  • Cuatrimestre de otoño: hasta el 6 de octubre de 2019
  • Cuatrimestre de primavera: hasta el 12 de enero de 2020
Plazo máximo para modificar la matrícula y para dar de baja asignaturas
 • Cuatrimestre de otoño
  • Estudiantes de nuevo ingreso y matriculados en cursos anteriores: Hasta el 13 de septiembre de 2019. Del 16 de septiembre al 27 de septiembre se admitirán modificaciones con un recargo de 30 €.
  • A partir del 30 de septiembre NO se admitirán modificaciones de la matrícula.
 • Cuatrimestre de primavera
  • Estudiantes de nuevo ingreso al 02 2019: Hasta el 16 de febrero de 2020.
  • A partir del 17 de febrero NO se admitirán modificaciones de la matrícula.
Plazo ampliación de matrícula del cuatrimestre de primavera
 • La matrícula en Euncet es anual pero, siempre y cuando la normativa lo permita, se puede ampliar la matrícula con nuevas asignaturas dentro del periodo establecido.
 • No se permite dar de baja asignaturas excepto en el caso de que la asignatura eliminada se sustituya por otra.
 • Estudiantes matriculados en el cuatrimestre de otoño: Del 31 de enero al 14 de febrero de 2020.
Política de preus, beques i ajuts de l’Euncet
Altres situacions que donen lloc a deduccions i documentació necessària per a la matrícula
 • Ser membre de família nombrosa: Si ets de Catalunya no has de portar cap documentació justificativa. Si ets de fora de Catalunya has de portar l’original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d’inici del curs, l’1 de setembre de 2018. Aquest document l’hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
 • Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat: Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%: Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
 • Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes: Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició. Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.
 • Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent: Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.
Beca MECD
 • Quan la convocatòria estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD.