Optativitat

El pla d’estudis consta de 18 crèdits optatius. L’estudiant decideix, a partir de les seves aspiracions personals i professionals, com vol aprovar aquests crèdits.

Per a això disposa de diverses opcions no excloents, de manera que hi ha la possibilitat de combinar-les:

  • Participar en un programa de mobilitat i cursar en una altra universitat assignatures relacionades amb el pla d’estudis de CTEF. Es poden reconèixer fins a 18 ECTS en crèdits optatius.
  • Acreditar una experiència professional relacionada amb esport i el condicionament físic i fitnes. Es poden reconèixer fins a 12 ECTS en crèdits optatius.
  • Els estudiants amb determinades titulacions de formació professional de grau superior (CFGS), poden reconèixer fins a 42 ECTS entre crèdits obligatoris i optatius.
  • Activitats d‘extensió universitària: la participació de l’estudiant en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, pot suposar el reconeixement d‘un màxim de 6 ECTS de crèdits optatius.
    Dins d’aquests crèdits també es pot incloure el reconeixement d‘un màxim de 6 crèdits optatius per participar en programes de mobilitat realitzats en altres universitats espanyoles o estrangeres (3 ECTS per quadrimestre). En qualsevol cas, el màxim de crèdits a reconèixer per activitats d’extensió universitària i / o mobilitat, és de 6 ECTS.