Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes

Durada: 4 cursos acadèmics organitzats en dos quadrimestres

Carga lectiva: 240 crèdits ECTS

Modalitats: Presencial

Horaris: Presencial: de dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h

Titulació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Idiomes: Català, castellà i anglès

Competències: competències

Descarregar pla d’estudis (PDF)

Estructura del pla d’estudis

  • Crèdits obligatoris: 210 ECTS
  • Crèdits optatius: 18 ECTS
  • Treball Final de Grau: 12 ECTS

1r Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Física I 18-19 / 19-20 cat/cast
Informàtica 18-19 / 19-20 cat/cast
Anatomia 18-19 / 19-20 cat/cast
Disseny gràfic 18-19 / 19-20 cat/cast
Matemàtiques 18-19 / 19-20 cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Sociologia 19-20 cat/cast
Comunicació 19-20 cat/cast
Empresa 19-20 cat/cast
Indústria i mercats de l'esport. Models de producció i comercialització
19-20 cat/cast
Indústria del fitnes
19-20 cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Introducció a l'enginyeria dels productes - cat/cast
Indústria del turisme i del lleure esportiu
- cat/cast
Lideratge, empreneduria i creació d'empreses en l'esport - cat/cast
Recursos humans - cat/cast
Recursos financers
- cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
R+D+I en l'esport - cat/cast
Pràctiques professionals - cat/cast
Itinerari optativitat - cat/cast

2n Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Física II 18-19 / 19-20 cat/cast
Tecnologia aplicada al fitnes 18-19 / 19-20 cat/cast
Estadística 18-19 / 19-20 cat/cast
Dret 18-19 / 19-20 cat/cast
Fisiologia 18-19 / 19-20 cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Disseny i gestió d'espais esportius I - Sales i pavellons 19-20 cat/cast
Disseny i gestió d'espais esportius II - Piscines i zones d'aigües 19-20 cat/cast
Disseny i gestió d'espais esportius III - Camps grans i estadis 19-20 cat/cast
La tecnologia aplicada a l'entrenament esportiu - Esports individuals 19-20 cat/cast
Introducció als materials 19-20 cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Informàtica aplicada a l'esport - cat/cast
La tecnologia aplicada a l'entrenament esportiu - Esports col.lectius - cat/cast
Recursos tecnològics - cat/cast
Disseny i creació de productes i serveis esportius - cat/cast
Comercialització de productes i serveis esportius - cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Gestió de centres de fitnes - cat/cast
Màrqueting aplicat a l'esport
- cat/cast
Projecte empresarial (TFG) - cat/cast
Itinerari optativitat
- cat/cast

El pla d’estudis consta de 18 crèdits optatius. L’estudiant decideix, a partir de les seves aspiracions personals i professionals, com vol aprovar aquests crèdits.

Per a això disposa de diverses opcions no excloents, de manera que hi ha la possibilitat de combinar-les:

  • Participar en un programa de mobilitat i cursar en una altra universitat assignatures relacionades amb el pla d’estudis de CTEF. Es poden reconèixer fins a 18 ECTS en crèdits optatius.
  • Acreditar una experiència professional relacionada amb esport i el condicionament físic i fitnes. Es poden reconèixer fins a 12 ECTS en crèdits optatius.
  • Els estudiants amb determinades titulacions de formació professional de grau superior (CFGS), poden reconèixer fins a 42 ECTS entre crèdits obligatoris i optatius.
  • Activitats d‘extensió universitària: la participació de l’estudiant en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, pot suposar el reconeixement d‘un màxim de 6 ECTS de crèdits optatius.
    Dins d’aquests crèdits també es pot incloure el reconeixement d‘un màxim de 6 crèdits optatius per participar en programes de mobilitat realitzats en altres universitats espanyoles o estrangeres (3 ECTS per quadrimestre). En qualsevol cas, el màxim de crèdits a reconèixer per activitats d’extensió universitària i / o mobilitat, és de 6 ECTS.