Treball final de màster

Per obtenir el títol de Màster d’un programa de formació Executive Modular Education (EME), l’estudiant ha de realitzar un Treball Final de Màster (TFM).

El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS per als estudiants de l’Executive MBA i de 10 crèdits ECTS per a la resta de les titulacions de Màster.

El TFM consistirà en la realització, presentació i defensa davant un tribunal, d’un projecte original consistent en un treball en el qual se sintetitzen les competències adquirides en la titulació. Aquest treball pot tractar sobre qualsevol tema tractat en els postgraus realitzats.

Com a norma general el TFM és un treball individual, si bé en el cas d’estudiants que pertanyin a la mateixa organització o empresa se’ls permetrà realitzar un TFM conjunt.

El TFM es podrà iniciar un cop superat almenys un dels postgraus obligatoris.

Per a més informació podeu consultar la normativa del TFM o contactar amb la coordinadora Mage Màrmol (mage.marmol@euncet.es).