Doble Titulació

Presentació

El programa de doble titulació de grau permetrà assolir als estudiants admesos els títols de grau de la UPC següents:

  • Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (MKCD)
  • Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

El dos graus s’imparteixen en  el Centre Universitari Euncet (Euncet).

Es tracte de dues titulacions que es complementen molt, atès que formaran professionals amb una formació general sobre els negocis i l’empresa (grau d’ADE) però amb una intensificació en l’àrea de màrqueting i comunicació digital (grau MKCD).

Amb aquesta complementació es formen experts amb una alta cotització en el mercat laboral i amb un currículum altament competitiu donada la gran demanda de professionals amb aquests competències.

Nombre de places ofertes

Per al curs 2017-18, s’ofereixen 30 places per a cursar la doble titulació adreçades als estudiants que ja estan cursant ADE i MKCD i que tinguin interès en obtenir les dues titulacions. També es contempla la possibilitat d’entrada d’estudiants ja titulats.
El nombre de places ofertes son per tot el curs acadèmic. Les places que quedin vacants al quadrimestre de tardor es podran cobrir al quadrimestre de primavera.

Criteris per a l’admissió al programa de doble titulació

Podran accedir al programa els estudiants que durant el curs 2016-17 hagin cursat i aprovat el 1r curs d’ADE o de MKCD. També podran accedir estudiants d’altres cursos o titulats tant d’ADE com de MKCD, si bé l’itinerari curricular acadèmic a seguir s’haurà adaptar a cada persona que ho demani d’acord amb el seu expedient acadèmic i el pla de convalidacions.
En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes, es tindran en compte criteris de rendiment , és a dir nota mitjana durant el període matriculat a la 1a titulació, i si es considera oportú, en cas d’empat, també la nota d’accés de l’estudiant a la universitat. Accediran al programa aquells estudiants amb major nota mitjana.

Calendari i procediment d’admissió al programa de doble titulació

El període de sol·licitud d’admissió serà de l’1 al 30 de juny de 2017.
La resolució de les sol·licituds es comunicarà als candidats per correu electrònic abans de l’inici del període de matrícula del curs 2017-18. I en aquesta mateixa comunicació se’ls informarà de les dates en que hauran de formalitzar la matrícula de la doble titulació. En cas de no formalitzar la matrícula dins el termini establert, perdran la plaça assignada i aquesta quedarà disponible per a posteriors convocatòries de sol·licitud d’admissió.
En el cas que quedin places vacants s’obriran noves convocatòries de sol·licitud d’admissió en els següents períodes:
  • 2a convocatòria: de l’1 al 15 de setembre de 2017
  • 3a convocatòria:  del 8 al 19 de gener de 2018
La sol·licitud d’admissió al programa de doble titulació es farà mitjançant el següent formulari online: Sol·licitud d’Admissió Online i dins els terminis establerts.

Estructura del pla de estudis de doble titulació i itinerari acadèmic recomanat

El pla d’estudis de doble titulació s’ha planificat de forma que les assignatures del grau d’ADE es realitzen en primer lloc i les del grau en MKCD es van introduint progressivament:, en el següent document s’explica en detall l’itinerari recomanat i el quadre de convalidació d’assignatures.