PRÀCTIQUES

Aquest apartat recull tota la informació necessària per a la realització de pràctiques externes. La persona de l’Euncet que gestiona les pràctiques és: Sonia Román (sroman@euncet.es)

Objectiu

La realització de pràctiques externes permet aconseguir una formació integral de l’estudiant universitari mitjançant un programa educatiu paral·lel a la universitat i a l’empresa, tot combinant la formació teòrica i pràctica.

Modalitats de pràctiques

L’estudiant té l’opció de realitzar en el decurs dels seus estudis dos tipus de pràctiques externes: pràctiques curriculars i extracurriculars (d’acord amb l’article 4 del Reial decret 592/2014).

CURRICULARS

Activitats acadèmiques integrades en el Pla d’Estudis, amb avaluació i nota final.

Es troben dins l’itinerari d’optativitat. Això comporta:

 • S’han de matricular
 • S’assigna un tutor acadèmic o tutora acadèmica i un tutor o una tutora de l’empresa.
 • Per a estudiants de Grau i Màster universitari aquestes pràctiques quedaran reflectides al Suplement Europeu al títol.

Requisit indispensable haver superat 120 crèdits del Grau.

Es poden matricular:

 • 6 crèdits optatius equivalents a 180 hores de pràctiques ( 150 hores d’estada a l’empresa)
 • 12 crèdits optatius equivalents a 360 hores de pràctiques (300 hores d’estada a l’empresa)
 • 18 crèdits optatius equivalents a 540 hores de pràctiques (450 hores d’estada a l’empresa)

Important: L’estudiant tan sols podrà rescindir el conveni per motius de força major, degudament justificats.

EXTRACURRICULARS

Activitats acadèmiques que no formen part del Pla d’Estudis ni de l’expedient acadèmic.

 • Les poden realitzar estudiants de Grau.
 • No es matriculen, només es signa el conveni de cooperació educativa de pràctiques extracurriculars i el projecte formatiu.
 • Per a estudiants de Grau i Màster universitari aquestes pràctiques quedaran reflectides al Suplement Europeu al títol.

La realització es voluntària, sempre i quan s’hagin superat 120 ECTS del Grau.

Avantatges per l’estudiant 

L’estudiant té l’oportunitat de combinar coneixements teòrics i pràctics, així com d’incorporar-se al món laboral un cop finalitzat el programa, amb un mínim d’experiència professional.

Requisits

Per realitzar pràctiques tant curriculars com extracurriculars és necessari tenir com a mínim 120 crèdits ECTS superats.

Es podran fer pràctiques en el període comprès entre el 16 de setembre de l’any natural en que comença el curs acadèmic i el 15 de setembre de l’any següent.

Les pràctiques externes no han de comprometre el rendiment acadèmic de l’estudiant. Per aquest motiu s’estableix que un/a estudiant no podrà realitzar pràctiques externes durant més de 900 hores en un mateix any acadèmic, tant si són curriculars com extracurriculars.

S’estableix que el nombre màxim d’hores de dedicació a les pràctiques externes (entre les curriculars i les extracurriculars) que l’estudiant pot dedicar al llarg de tot el grau són 1.800 hores.

Cercar una plaça de pràctiques

Es poden realitzar les pràctiques durant el primer i/o el segon quadrimestre, en el torn de matí o tarda.

L’estudiant pot cercar una plaça per dues vies:

 • Pel seu compte en una entitat col·laboradora que estigui interessada en acollir en pràctiques.
 • Seleccionat/ada per una entitat col·laboradora a través d’una oferta a la que es va inscriure mitjançant la borsa de treball de l’Euncet. Borsa Treball
Passos a seguir per matricular els crèdits de pràctiques curriculars
 1. Les pràctiques no es matricularan fins que l’estudiant no tingui signat un conveni de cooperació educativa amb la empresa que l’acull de pràctiques. Un cop signat el conveni i entregat a l’Euncet, es farà una modificació de matrícula incloent aquests crèdits, que comportarà el pagament com qualsevol altre crèdit.
 2. En cap cas l’Euncet té l’obligació de garantir places per l’estudiant que ha sol·licitat pràctiques curriculars. En el cas que un estudiant no tingui plaça assignada, serà la seva responsabilitat cercar una plaça per a obtenir els crèdits optatius amb la realització de pràctiques en una entitat col·laboradora.
 3. L’Euncet podrà establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiment dels estudiants.
 4. Un cop iniciat el període de pràctiques no es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars com a pràctiques curriculars. L’estudiant haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques.
Documentació necessària per les pràctiques 

Normes bàsiques

– És obligatori ASSISTIR A TOTES LES ENTREVISTES a la qual s’està convocat/ada, i ser PUNTUAL.

– Un cop acceptada una oferta de pràctiques i haver-se compromès amb una empresa NO ES POT ABANDONAR. Si per alguna raó cal abandonar les pràctiques és imprescindible parlar-ho amb Marta Roma (Responsable de Serveis als Estudiants i Alumni). Si no és així ja no es podrà optar per una oferta de la Borsa de Treball, qualsevol conveni amb una empresa haurà de ser a partir d’una cerca per compte propi.

– El / la candidat / a pot acceptar o rebutjar una oferta en la qual és admès en funció dels seus interessos, però EUNCET no pot assegurar unes pràctiques a la mida dels interessos personals de cada estudiant. Per tant, cal ser responsable amb les decisions que es prenen.

– EUNCET no admet faltes greus en el comportament dels alumnes que realitzen pràctiques en una empresa, si es dóna aquest cas, aquest perdrà el dret a formular de nou pràctiques.

Pràctiques internacionals

Les pràctiques poden ser internacionals i desenvolupar-se a l’estranger. Hi ha tres maneres per poder realitzar aquestes pràctiques:

 • Pels estudiants Erasmus, les pràctiques són gestionades i certificades per la universitat d’acollida.
 • L’estudiant aconsegueix una beca d’altres entitats, on no hi intervé cap universitat estrangera, com Erasmus+, programa Faro i d’altres.
 • L’estudiant i una empresa estrangera es posen en contacte per la realització de pràctiques.

Trobareu més informació a Mobilitat.