Requisits generals d’accés
D’acord amb el que preveu l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, amb caràcter general podran accedir a ensenyaments oficials de màster els estudiants que reuneixin els requisits exigits:
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el mateix per a l’accés a ensenyaments de màster.
 • Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estigui en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • En cas dels titulats de sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior que no tinguin homologat el seu títol estranger, la Comissió del centre responsable del màster pot sol·licitar la documentació que sigui necessària per dur a terme la comprovació que es compleixen les condicions específiques d’accés a aquest màster, fins i tot l’homologació del títol si no pot determinar amb seguretat que el títol estranger acredita els requisits d’accés.

Dates pendents de revisió.

L’article 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, regula l’admissió als ensenyaments de màster i estableix que els estudiants podran ser admesos d’acord amb els requisits específics i criteris de valoració que estableixi la universitat.
D’acord amb la normativa acadèmica de màsters universitaris aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants poden accedir a qualsevol màster universitari de la UPC, relacionat o no amb el seu currículum universitari, prèvia admissió per part de la comissió del centre responsable del màster, de conformitat amb els requisits d’admissió específics i els criteris de valoració de mèrits establerts.
Els requisits específics d’admissió al màster són competència de la comissió del centre responsable i tenen l’objectiu d’assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés a l’ensenyament per a estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que es considerin inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats.
Procés d’admissió
 1. Omplir el següent formulari
 2. Una persona del Departament d’Admissions contactarà amb tu per iniciar el procés d’admissió i resoldre tots els dubtes que tinguis
 3. Enviar la documentació requerida
 4. La Comissió Acadèmica del Màster avaluarà la teva sol·licitud i notificara per escrit la resolució del procés
Període d’admissió
 • Curs 2019-20
  • Període d’admissió: fins al 20 de setembre 2019.
Comissió Acadèmica del Màster

La comissió acadèmica del màster està composta per:

 • El/la director/a acadèmic/a
 • El/la secretari/a acadèmic/a
 • El/la director/a del màster
Les funcions de la Comissió Acadèmica del Màster són:
 • Vetllar per la qualitat i l’adequació dels continguts al format i l’especialització del màster.
 • Aplicar el procediment d’admissió establit en la present memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Aplicar els criteris de realització dels complements formatius que estableix aquesta memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Valorar els crèdits que són objecte de reconeixement, si escau, en funció de la formació prèvia acreditada pels estudiants en ensenyaments oficials, o bé per crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis).
 • Dirimir en els eventuals conflictes derivats dels processos d’avaluació de les matèries i les assignatures.

Criteris específics d’admissió
Com s’ha esmentat anteriorment, el Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses està obert a estudiants amb perfils d’ingrés recomanat molt divers, des de graduats en titulacions de la branca de ciències socials fins a arquitectes o enginyers de diferents especialitats.
Per poder accedir a aquest màster, l’estudiant haurà d’estar en possessió d’un títol de grau o bé d’una enginyeria, llicenciatura, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica de l’anterior ordenació d’estudis.
Amb caràcter general tindran accés directe a aquest màster, sense necessitat de cursar complements de formació, els estudiants en possessió de qualsevol de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat “.
En qualsevol cas, els estudiants que vulguin accedir al màster amb una titulació prèvia diferent a les indicades anteriorment, o bé amb una de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat ” però que no hagin cursat plans d’estudi que incloguin els fonaments de aquestes titulacions, hauran de cursar complements formatius per a la seva anivellació de coneixements en matèries bàsiques per a la gestió empresarial. Aquests complements formatius tindran caràcter obligatori, i es realitzaran abans del primer quadrimestre del màster.
No obstant això, i en cas que els alumnes disposin d’una experiència provada en l’àmbit de la gestió empresarial, s’avaluarà per part de la Comissió Acadèmica del Màster si l’experiència empresarial demostrada permet acreditar que l’estudiant ha adquirit els coneixements d’un o més dels complements formatius a superar, i en aquest cas exempts de la seva realització.
L’experiència es prova mitjançant un document emès, signat i segellat per l’entitat per a la qual l’alumne vulgui acreditar la seva experiència professional, i en la qual consti que ha exercit càrrecs intermedis o alts en la gestió comercial, del màrqueting o de la comunicació corporativa , així com el període en què s’han desenvolupat aquestes funcions. Als complements formatius el coneixement és subjecte d’acreditació a partir de l’experiència professional i dependran de l’àrea funcional.
Documentació per formalitzar l’admissió
La documentació a aportar:
 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Copia digitalitzada del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver pagat els drets d’expedició del títol.
 • Copia digitalitzada d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant.
 • Si té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que ha donat accés, s’ha de lliurar la documentació acreditativa (copia digitalitzada):
  • Certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna.
  • Guies docents de les assignatures cursades i superades.
En el cas que l’estudiant hagi cursat les seves titulacions en universitats o institucions estrangeres d’educació superior:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Copia digitalitzada de la credencial d’homologació del títol que dóna accés al màster.
 • Si el títol no està homologat, cal copia digitalitzada del document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol obtingut té una durada d’almenys 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s’ha d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Copia digitalitzada d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que ha donat accés, s’ha de lliurar la documentació acreditativa (copia digitalitzada).

Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Criteris de valoració de mèrits i selecció
En el procés d’admissió es tindran en compte els següents elements, amb els pesos indicats:
 • Expedient acadèmic (50%)
 • Currículum acadèmic (20%)
 • Experiència professional (20%)
 • Carta de motivació i / o entrevista personal (10%)
Ja que la valoració de l’expedient acadèmic a l’estat espanyol es realitza en l’escala 1 a 4, per ponderar-se amb la resta d’elements que componen els criteris de valoració de mèrits i selecció (amb base 10), s’estableix la següent equivalència:
1 punt = 2,5
2 punts = 5
3 punts = 7,5
4 punts = 10
La puntuació final es farà servir com a criteri d’admissió en el cas que la demanda superi l’oferta. En cas de donar-se un empat entre dos o més candidats, s’acceptaran les seves sol·licituds per rigorós ordre d’arribada.
Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat ” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.
La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, han de cursar uns complements formatius.
Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d’ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l’estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Els complements formatius són assignatures que s’ofereixen en el Grau d’ADE, de 6 ECTS cadascuna, si bé la seva programació és diferent de la d’aquest grau.
Concretament, s’han definit els següents complements formatius:
 • Organització i Administració d’Empreses I, 6 ECTS
 • Comptabilitat Financera I, 6 ECTS
 • Estadística I, 6 ECTS
 • Matemàtiques Financeres, 6 ECTS
 • Planificació i Anàlisi d’Empreses, 6 ECTS
TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats Matemàtiques Financeres, Organització i Administració d'Empreses I, Estadística I, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Matemàtiques Financeres, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques Veure nota *

* Nota: Tenint en compte que s’espera que la majoria de sol·licituds provinguin de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, els complements formatius que corresponen a la mateixa s’han desenvolupat amb més amplitud:

Antropologia, Ciència Política, Història, Comunicació Matemàtiques Financeres, Organització i Administració d'Empreses I, Estadística I Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Dret Matemàtiques Financeres, Comptabilitat Financera I, Estadística I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Psicologia, Sociologia, Educació, Geografia Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Matemàtiques Financeres, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Economia Empresa Sense complements formatius
Estadística Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Comunicació Matemàtiques Financeres, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Els complements formatius de garantir l’adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, tot i consistir en assignatures de grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster i no formaran part del pla d’estudis com a crèdits optatius en cap cas.
Estudiants que acreditin experiència professional

Els complements de formació definits poden ser eximits sempre que l’alumne acrediti fefaentment la següent experiència professional en àmbits de Gestió

FORMACIÓ PRÈVIA ANYS D’EXPERIÈNCIA
Enginyeries Dos anys d’experiència
Resta de llicenciatures Tres anys d’experiència

Per això, en cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Direcció, els complements a cursar són

TITULACIÓ D’ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Arts i les Humanitats Matemàtiques Financeres Estadística I Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències de la Salut Estadística I Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Enginyeries i l’Arquitectura sense formació prèvia en organització d’empreses Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d’Empreses

Per al cas que acreditin experiència en l‘àrea funcional de Màrqueting i comercial, i sempre que s’acrediti experiència en Investigació de Mercats, els complements a cursar són

TITULACIÓ D’ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Arts i les Humanidades Matemàtiques Financeres Organització i Administració d’Empreses I Comptabilitat Financera Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d’Empreses I Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d’Empreses

En el cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Recursos Humans i Producció, els complements a cursar són

TITULACIÓ D’ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Arts i les Humanitats Matemàtiques Financeres Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències de la Salut Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d’Empreses
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Enginyeries i l’Arquitectura sense formació prèvia en organització d’empreses Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d’Empreses

Finalment, en el cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Comptabilitat i Finances, els complements a cursar són

TITULACIÓ D’ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Arts i les Humanitats Organització i Administració d’Empreses I Estadística
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències Organització i Administració d’Empreses I
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d’Empreses I Estadística I
Graus o llicenciatures de l’àmbit de les Enginyeries i l’Arquitectura sense formació prèvia en organització d’empreses Organització i Administració d’Empreses I

Resum dels complements formatius eximits en funció de l’experiència professional acreditada

Area funcional Complements formatius eximits
Direcció Organització i Administració d’Empreses I
Màrqueting i comercial Estadística I (si acredita experiència en Investigació de Mercats)
Recursos Humans Organització i Administració d’Empreses I
Producció Estadística I Organització i direcció d’empreses I
Comptabilitat i finances Comptabilitat Financera I Matemàtiques financeres Planificació i Anàlisi d’Empreses
Continguts dels complements formatius
A continuació s’inclou una descripció dels continguts de cada un dels complements formatius:

Complement Formatiu en Organització i Administració d’Empreses I

 • La naturalesa de l’empresa i el seu entorn.
 • El procés de direcció de l’empresa.
 • La decisió empresarial.
 • Instruments de planificació, programació i control.
 • Introducció a les decisions financeres.
 • La funció productiva de l’empresa i el procés de producció.
 • La capacitat de producció.
 • Els inventaris.
 • El factor humà en la producció.
 • L’empresa: estratègia i cultura.

Complement formatiu en Estadística I

 • Dades estadístiques.
 • Representació gràfica de les sèries estadístiques
 • Mesures de posició: mitjanes.
 • Mesures de dispersió.
 • Mesures d’asimetria i curtosi.
 • Mesures de concentració.
 • Sèries bidimensionals.
 • Anàlisi de l’ajust i la regressió.
 • Mesures de la dependència estadística. Anàlisi de la correlació.
 • Altres models de regressió.
 • Sèries cronològiques o temporals.
 • Números índex.

Complement formatiu en Matemàtiques Financeres

 • Introducció a la Matemàtica Financera
 • Règims financers simples
 • Aplicacions dels règims financers simples
 • Règims financers racionals
 • Rendes financeres
 • Préstecs
 • Emprèstits

Complement formatiu en Comptabilitat Financera I

 • La comptabilitat
 • El patrimoni
 • El balanç de situació
 • El compte de resultats
 • La valoració del patrimoni
 • La teoria de comptes
 • El pla general de comptabilitat
 • La comptabilització de les operacions bàsiques
 • El cicle comptable

Complement formatiu en Planificació i Anàlisi d’Empreses

 • Comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys
 • Estats comptables: Estat de canvis del patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i la memòria
 • Auditoria empresarial
 • Eines de l’anàlisi econòmico-financer
 • Anàlisi patrimonial
 • Anàlisi del circulant
 • Anàlisi de la rendibilitat
 • El llindar de rendibilitat
 • Tècniques i control pressupostari