Metodologia

Metodologies docents
 • Mètode expositiu / lliçó magistral. Exposició dels contingut teòrics assistits amb casos pràctics com a il·lustració d’aquests concrets.
 • Classe expositiva / participativa. Exposició de continguts teòrics amb preguntes als estudiants sobre aquests continguts per facilitar la seva reflexió i participació a classe.
 • Treball individual o cooperatiu. Realització i presentació de treballs individualment o bé en grup, depenent de la càrrega de treball i de la varietat de temes a desenvolupar. En el cas de treball en grup, pràctica de lideratge per organitzar, desenvolupar i presentar els treballs.
 • Treball autònom. Resolució de breus problemes per part dels alumnes fora de l’aula.
 • Aprenentatge basat en casos pràctics. Resolució de breus problemes per part dels alumnes que han de desenvolupar per a adquirir un coneixement pràctic dels continguts teòrics fonamentals.
 • Tutories. Sessions de resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics o bé sobre treballs pràctics.
Modalitats d’impartició

Modalitat semipresencial (PART-TIME)

Aquesta modalitat té un índex de presencialitat de 6 hores per crèdit ECTS i 12 hores de classe en tres dies per setmana i en dos quadrimestres. La diferència es supleix amb activitats guiades pel professor en format no presencial.
En concret, el model metodològic semipresencial es basa en els aspectes següents:

Programació de les activitats formatives

L’estudiant compta amb la programació setmanal de les activitats formatives que el docent ha planificat i disposat en el pla docent de l’assignatura. D’aquesta manera, pot gestionar el seu temps personal disponible de la forma més adequada i segons el seu estil d’aprenentatge per assolir amb èxit els objectius marcats.

Sessions presencials teoricopràctiques

Es realitzen a l’aula. El docent dedica una part de les mateixes a l’exposició de continguts de l’assignatura i una altra a la resolució d’exercicis o casos pràctics. Per a això, publica al campus virtual documents i materials audiovisuals, en format vídeo o podcast, a través dels quals presenta la unitat, les principals idees o els conceptes fonamentals i complementats amb exemples, casos i exercicis resolts. Aquests materials poden ser recursos produïts pel propi docent o recursos ja existents a la xarxa.

Tutories

Sessions presencials i no presencials en les quals els estudiants poden contactar amb el docent per plantejar-li problemes i dubtes sobre els exercicis, casos a resoldre o clarificació d’idees o conceptes.

Entorn de treball col·laboratiu

Campus virtual
Els estudiants i professors tindran a la seva disposició el campus virtual de Euncet , conté els espais de treball en línia en què s’allotgen els recursos i material docent de les matèries.
Fòrums de debat
Cadascuna de les assignatures disposarà d’un fòrum de debat on l’alumne té l’oportunitat de debatre i comentar amb els companys de curs qüestions relacionades amb l’assignatura.
Fòrum de tutories
Cadascuna de les assignatures disposarà d’un fòrum en el qual l’alumne té l’oportunitat de plantejar tots els seus dubtes sobre l’assignatura.
Altres fòrums
Fòrums que el professor estimi oportú crear per al millor desenvolupament de l’assignatura.

Sistema d’avaluació
En un model d’aprenentatge basat en competències, avaluar significa valorar el progrés de l’estudiant en l’assoliment dels objectius proposats. L’avaluació ha d’abastar totes les competències programades en el pla d’estudis i s’ha de basar en criteris ben fonamentats i suficientment transparents i públics. Hi ha d’haver una relació coherent entre els objectius formatius, les activitats planificades i els criteris d’avaluació.
L’avaluació del Màster en Administració i Direcció d’Empreses es realitza a nivell d’assignatura.
Per a cadascuna de les assignatures del pla d’estudis, un 40% de la nota s’obté de l’avaluació contínua de les activitats dirigides i el 60% percentatge restant, de l’examen final presencial. L’examen final té dues convocatòries.
La nota final de l’assignatura (NF) es calcularà a partir de la següent fórmula:
 • NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Avaluació Continuada x 40%

Nota mínima de l’examen final per calcular la NF serà de 40 punts sobre 100.
L’assignatura queda aprovada amb una NF igual o superior a 50 punts sobre 100.

S’han definit les activitats dirigides següents.
 • Participació activa en el curs. Participació en les classes magistrals mitjançant formulació de preguntes o respostes a les preguntes realitzades pel professor per aprofundir en els continguts teòrics fonamentals.
 • Treball individual o en grup. Resolució de casos pràctics per desenvolupar algun dels continguts teòrics fonamentals.
 • Exercici escrit. Prova de caràcter obligatori per a verificar el grau d’aprenentatge teòric i pràctic de l’alumne sobre alguns continguts específics.
 • Presentació oral. Presentació de manera oral de treballs pràctics realitzats individualment o col·lectivament.
 • Peer Review i autoavaluació Els components dels grups de treball procedeixen a avaluar als seus companys així com a sí mateixos.
Cada professor seleccionarà en la seva assignatura les activitats dirigides més convenients per assolir els objectius d’aprenentatge.
El TFM es programarà a la fase final del pla d’estudis i tindrà el caràcter de síntesi de les capacitats adquirides en el procés formatiu.