Treball final de màster

Per obtenir el títol de Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses per la UPC, l’estudiant ha de realitzar un Treball Final de Màster (TFM).
El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS i consisteix preferentment, en l’elaboració d’un pla d’empresa o d’un pla d’internacionalització, si bé es podrà realitzar, excepcionalment, un projecte d’investigació empírica sobre qualsevol de les matèries del pla d’estudis ; el que inclou, no només els coneixements, sinó les habilitats i les competències generals, transversals i específiques que es deriven dels ensenyaments del nivell de màster, de les definides pel centre universitari al qual l’escola s’adscriu, i de les matèries de les que es compon aquest pla d’estudis.
El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa deTFM, l’avaluació del mateix es realitzarà de forma individual.
Per a més detalls consultar la normativa de TFM. Normativa.