Complements formatius

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat ” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.
La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, han de cursar uns complements formatius.
Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d’ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l’estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Els complements formatius són assignatures que s’ofereixen en el Grau d’ADE, de 6 ECTS cadascuna, si bé la seva programació és diferent de la d’aquest grau.
Concretament, s’han definit els següents complements formatius:
 • Organització i Administració d’Empreses I, 6 ECTS
 • Comptabilitat Financera I, 6 ECTS
 • Estadística I, 6 ECTS
 • Matemàtiques Financeres, 6 ECTS
 • Planificació i Anàlisi d’Empreses, 6 ECTS
TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats Matemàtiques Financeres, Organització i Administració d'Empreses I, Estadística I, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Matemàtiques Financeres, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques Veure nota *

* Nota: Tenint en compte que s’espera que la majoria de sol·licituds provinguin de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, els complements formatius que corresponen a la mateixa s’han desenvolupat amb més amplitud:

Antropologia, Ciència Política, Història, Comunicació Matemàtiques Financeres, Organització i Administració d'Empreses I, Estadística I Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Dret Matemàtiques Financeres, Comptabilitat Financera I, Estadística I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Psicologia, Sociologia, Educació, Geografia Organització i Administració d'Empreses I, Comptabilitat Financera I, Matemàtiques Financeres, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Economia Empresa Sense complements formatius
Estadística Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Comunicació Matemàtiques Financeres, Comptabilitat Financera I, Planificació i Anàlisi d'Empreses
Els complements formatius de garantir l’adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, tot i consistir en assignatures de grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster i no formaran part del pla d’estudis com a crèdits optatius en cap cas.
Estudiants que acreditin experiència professional
Els complements de formació definits poden ser eximits sempre que l’alumne acrediti fefaentment la següent experiència professional en àmbits de gestió:
FORMACIÓ PRÈVIA ANYS D'EXPERIÈNCIA
Enginyeries Dos anys d'experiència
Resta de llicenciatures Tres anys d'experiència

Per això, en cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Direcció, els complements a cursar són:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats Matemàtiques Financeres Estadística I Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Estadística I Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d'Empreses

Per al cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Màrqueting i comercial, i sempre que s’acrediti experiència en Investigació de Mercats, els complements a cursar són:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanidadess Matemàtiques Financeres Organització i Administració d'Empreses I Comptabilitat Financera Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d'Empreses I Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d'Empreses

En el cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Recursos Humans i Producció, els complements a cursar són:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats Matemàtiques Financeres Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Comptabilitat Financera I Matemàtiques Financeres Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses Comptabilitat Financera I Planificació i Anàlisi d'Empreses

Finalment, en el cas que acreditin experiència en l’àrea funcional de Comptabilitat i Finances, els complements a cursar són:n:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats Organització i Administració d'Empreses I Estadística
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Organització i Administració d'Empreses I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d'Empreses I Estadística I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses Organització i Administració d'Empreses I

Resum dels complements formatius eximits en funció de l’experiència professional acreditada

Àrea funcional COMPLEMENTS FORMATIUS EXIMITS
Direcció Organització i Administració d'Empreses I
Màrqueting i comercial Estadística I (si acredita experiència en Investigació de Mercats)
Recursos Humans Organització i Administració d'Empreses I
Producció Estadística I Organització i direcció d'empreses I
Comptabilitat i finances Comptabilitat Financera I Matemàtiques financeres Planificació i Anàlisi d'Empreses
Continguts dels complements formatius
A continuació s’inclou una descripció dels continguts de cada un dels complements formatius:
1. Complement Formatiu en Organització i Administració d’Empreses I:
 • La naturalesa de l’empresa i el seu entorn.
 • El procés de direcció de l’empresa.
 • La decisió empresarial.
 • Instruments de planificació, programació i control.
 • Introducció a les decisions financeres.
 • La funció productiva de l’empresa i el procés de producció.
 • La capacitat de producció.
 • Els inventaris.
 • El factor humà en la producció.
 • L’empresa: estratègia i cultura.
2. Complement formatiu en Estadística I:
 • Dades estadístiques.
 • Representació gràfica de les sèries estadístiques
 • Mesures de posició: mitjanes.
 • Mesures de dispersió.
 • Mesures d’asimetria i curtosi.
 • Mesures de concentració.
 • Sèries bidimensionals.
 • Anàlisi de l’ajust i la regressió.
 • Mesures de la dependència estadística. Anàlisi de la correlació.
 • Altres models de regressió.
 • Sèries cronològiques o temporals.
 • Números índex.
3. Complement formatiu en Matemàtiques Financeres:
 • Introducció a la Matemàtica Financera
 • Règims financers simples
 • Aplicacions dels règims financers simples
 • Règims financers racionals
 • Rendes financeres
 • Préstecs
 • Emprèstits
 
4. Complement formatiu en Comptabilitat Financera I:
 • La comptabilitat
 • El patrimoni
 • El balanç de situació
 • El compte de resultats
 • La valoració del patrimoni
 • La teoria de comptes
 • El pla general de comptabilitat
 • La comptabilització de les operacions bàsiques
 • El cicle comptable
5. Complement formatiu en Planificació i Anàlisi d’Empreses:
 • Comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys
 • Estats comptables: Estat de canvis del patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i la memòria
 • Auditoria empresarial
 • Eines de l’anàlisi econòmico-financer
 • Anàlisi patrimonial
 • Anàlisi del circulant
 • Anàlisi de la rendibilitat
 • El llindar de rendibilitat
 • Tècniques i control pressupostari
Per més informació contactar amb Oscar Balmes ( oscar.balmes@euncet.es )