Treball Final de Màster

Per obtenir el títol de Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses per la UPC, l’estudiant ha de realitzar un Treball Final de Màster (TFM).
El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS i consisteix preferentment, en l’elaboració d’un pla d’empresa o d’un pla d’internacionalització, si bé es podrà realitzar, excepcionalment, un projecte d’investigació empírica sobre qualsevol de les matèries del pla d’estudis ; el que inclou, no només els coneixements, sinó les habilitats i les competències generals, transversals i específiques que es deriven dels ensenyaments del nivell de màster, de les definides pel centre universitari al qual l’escola s’adscriu, i de les matèries de les que es compon aquest pla d’estudis.
El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa deTFM, l’avaluació del mateix es realitzarà de forma individual.
La coordinadora de TFM és la Dra. Paola Mastrantonio ( mpmastrantonio@euncet.es )
Per a més detalls consultar la normativa de TFM. Normativa.