Admissió

L’article 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, regula l’admissió als ensenyaments de màster i estableix que els estudiants podran ser admesos d’acord amb els requisits específics i criteris de valoració que estableixi la universitat.
D’acord amb la normativa acadèmica de màsters universitaris aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants poden accedir a qualsevol màster universitari de la UPC, relacionat o no amb el seu currículum universitari, prèvia admissió per part de la comissió del centre responsable del màster, de conformitat amb els requisits d’admissió específics i els criteris de valoració de mèrits establerts.
Els requisits específics d’admissió al màster són competència de la comissió del centre responsable i tenen l’objectiu d’assegurar la igualtat d’oportunitats d’accés a l’ensenyament per a estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que es considerin inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats.

Procés d’admissió

 1. Omplir el següent formulari
 2. Una persona del Departament d’Admissions contactarà amb tu per iniciar el procés d’admissió i resoldre tots els dubtes que tinguis
 3. Enviar la documentació requerida
 4. La Comissió Acadèmica del Màster avaluarà la teva sol·licitud i notificara per escrit la resolució del procés

Període d’admissió

 • Curs 2018-19
  • Període d’admissió: del 31 de gener al 30 de setembre de 2018.

Documentació per formalitzar l’admissió

La documentació a aportar:
 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Copia digitalitzada del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver pagat els drets d’expedició del títol.
 • Copia digitalitzada d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant.
 • Si té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que ha donat accés, s’ha de lliurar la documentació acreditativa (copia digitalitzada):
  • Certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna.
  • Guies docents de les assignatures cursades i superades.
En el cas que l’estudiant hagi cursat les seves titulacions en universitats o institucions estrangeres d’educació superior:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Copia digitalitzada de la credencial d’homologació del títol que dóna accés al màster.
 • Si el títol no està homologat, cal copia digitalitzada del document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el títol obtingut té una durada d’almenys 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s’ha d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
 • Copia digitalitzada d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que ha donat accés, s’ha de lliurar la documentació acreditativa (copia digitalitzada).

Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Comissió Acadèmica del Màster

La comissió acadèmica del màster està composta per:

 • El/la director/a acadèmic/a
 • El/la secretari/a acadèmic/a
 • El/la director/a del màster
Les funcions de la Comissió Acadèmica del Màster són:
 • Vetllar per la qualitat i l’adequació dels continguts al format i l’especialització del màster.
 • Aplicar el procediment d’admissió establit en la present memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Aplicar els criteris de realització dels complements formatius que estableix aquesta memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Valorar els crèdits que són objecte de reconeixement, si escau, en funció de la formació prèvia acreditada pels estudiants en ensenyaments oficials, o bé per crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis).
 • Dirimir en els eventuals conflictes derivats dels processos d’avaluació de les matèries i les assignatures.

Criteris específics d’admissió

Com s’ha esmentat anteriorment, el Màster Universitari en Direcció de Màrqueting està obert a estudiants amb perfils d’ingrés recomanat molt divers, des de graduats en titulacions de la branca de ciències socials fins a arquitectes o enginyers de diferents especialitats.
Per poder accedir a aquest màster, l’estudiant haurà d’estar en possessió d’un títol de grau o bé d’una enginyeria, llicenciatura, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica de l’anterior ordenació d’estudis.
Amb caràcter general tindran accés directe a aquest màster, sense necessitat de cursar complements de formació, els estudiants en possessió de qualsevol de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat “.
En qualsevol cas, els estudiants que vulguin accedir al màster amb una titulació prèvia diferent a les indicades anteriorment, o bé amb una de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat ” però que no hagin cursat plans d’estudi que incloguin els fonaments de aquestes titulacions, hauran de cursar complements formatius per a la seva anivellació de coneixements en matèries bàsiques per a la gestió empresarial. Aquests complements formatius tindran caràcter obligatori, i es realitzaran abans del primer quadrimestre del màster.
No obstant això, i en cas que els alumnes disposin d’una experiència provada en l’àmbit de la gestió empresarial, s’avaluarà per part de la Comissió Acadèmica del Màster si l’experiència empresarial demostrada permet acreditar que l’estudiant ha adquirit els coneixements d’un o més dels complements formatius a superar, i en aquest cas exempts de la seva realització.
L’experiència es prova mitjançant un document emès, signat i segellat per l’entitat per a la qual l’alumne vulgui acreditar la seva experiència professional, i en la qual consti que ha exercit càrrecs intermedis o alts en la gestió comercial, del màrqueting o de la comunicació corporativa , així com el període en què s’han desenvolupat aquestes funcions. Als complements formatius el coneixement és subjecte d’acreditació a partir de l’experiència professional i dependran de l’àrea funcional.

Criteris de valoració de mèrits i selecció

En el procés d’admissió es tindran en compte els següents elements, amb els pesos indicats:
 • Expedient acadèmic (50%)
 • Currículum acadèmic (20%)
 • Experiència professional (20%)
 • Carta de motivació i / o entrevista personal (10%)
Ja que la valoració de l’expedient acadèmic a l’estat espanyol es realitza en l’escala 1 a 4, per ponderar-se amb la resta d’elements que componen els criteris de valoració de mèrits i selecció (amb base 10), s’estableix la següent equivalència:
1 punt = 2,5
2 punts = 5
3 punts = 7,5
4 punts = 10
La puntuació final es farà servir com a criteri d’admissió en el cas que la demanda superi l’oferta. En cas de donar-se un empat entre dos o més candidats, s’acceptaran les seves sol·licituds per rigorós ordre d’arribada.