Complements formatius

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el ” Perfil d’ingrés recomanat ” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.
La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, han de cursar uns complements formatius.
Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d’ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l’estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Els complements formatius són assignatures que s’ofereixen en el Grau de MKT, de 6 ECTS cadascuna, si bé la seva programació és diferent de la d’aquest grau.
Concretament, s’han definit els següents complements formatius:
 • Organització i Administració d’Empreses I, 6 ECTS.
 • Estadística I, 6 ECTS.
 • Fonaments de Màrqueting, 6 ECTS.
 • Direcció comercial I, 6 ECTS.
 • Organització i Administració d’Empreses II, 6 ECTS.
TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats Organització i Administració d'Empreses I i II, Estadística I, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Organització i Administració d'Empreses I i II, Fonaments de Màrqueting
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut Organització i Administració d'Empreses I i II, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses Organització i Administració d'Empreses I i II, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques Veure nota *

* Nota: Tenint en compte que s’espera que la majoria de sol·licituds provinguin de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, els complements formatius que corresponen a la mateixa s’han desenvolupat amb més amplitud:

Antropologia, Ciència Política, Història, Comunicació Organització i Administració d'Empreses I i II, Estadística I, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Dret Organització i Administració d'Empreses I i II, Estadística I, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Psicologia, Sociologia, Educació, Geografia/td> Organització i Administració d'Empreses I i II, Estadística I, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Economia Fonaments de Màrqueting
Empresa Sense complements formatius
Estadística Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Comunicació Estadística I, Organització i Administració d'Empreses I i II
Els complements formatius de garantir l’adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, tot i consistir en assignatures de grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster i no formaran part del pla d’estudis com a crèdits optatius en cap cas.

Estudiants que acreditin experiència professional

Els complements de formació definits poden ser eximits sempre que l’alumne acrediti fefaentment la següent experiència professional en àmbits de gestió:
FORMACIÓ PRÈVIA ANYS D'EXPERIÈNCIA
Grau, llicenciat, Diplomat o títol oficial equivalent Dos anys d'experiència
ÀREA FUNCIONAL COMPLEMENTS FORMATIUS EXIMITS
Direcció Organització i Administració d'Empreses I i II, Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I
Màrqueting i comercial Estadística I (si acredita experiència en Investigació de Mercats), Fonaments de Màrqueting, Direcció Comercial I, Organització i Administració d'Empreses I i II
Recursos Humans Organització i Administració d'Empreses I
Producció Estadística I, Organització i Administració d'Empreses I
Comptabilitat i finances Estadística I, Organització i Administració d'Empreses I

Continguts dels complements formatius

A continuació s’inclou una descripció dels continguts de cada un dels complements formatius:
 
1. Complement Formatiu en Organització i Administració d’Empreses I:
 • La naturalesa de l’empresa i el seu entorn.
 • El procés de direcció de l’empresa.
 • La decisió empresarial.
 • Instruments de planificació, programació i control.
 • Introducció a les decisions financeres.
 • La funció productiva de l’empresa i el procés de producció.
 • La capacitat de producció.
 • Els inventaris.
 • El factor humà en la producció.
 • L’empresa: estratègia i cultura.
2. Complement formatiu en Estadística I:
 • Dades estadístiques.
 • Representació gràfica de les sèries estadístiques
 • Mesures de posició: mitjanes.
 • Mesures de dispersió.
 • Mesures d’asimetria i curtosi.
 • Mesures de concentració.
 • Sèries bidimensionals.
 • Anàlisi de l’ajust i la regressió.
 • Mesures de la dependència estadística. Anàlisi de la correlació.
 • Altres models de regressió.
 • Sèries cronològiques o temporals.
 • Números índexs.
3. Complement formatiu en Fonaments de Màrqueting:
 • El paper del màrqueting en la societat.
 • El consumidor com a eix central.
 • L’entorn.
 • Els agents intervinents.
 • Tècniques d’investigació comercial i de mercats.
 • Introducció a l’estratègia.
 • Tendències de l’entorn.
 • Anàlisi de les cinc forces.
 • Estratègies competitives.
 • Estratègies aplicades segons sectors.
 
4. Complement formatiu en Direcció Comercial I:
 • Les eines bàsiques de màrqueting.
 • Política de preus.
 • Política de producte.
 • Política de distribució.
 • Política d’impulsió i comunicació.
5. Complement formatiu en Organització i Administració d’Empreses II:
 • Nivells d’estratègia i la direcció en diferents contextos
 • Gestió d’expectatives, govern corporatiu i ètica empresarial
 • Posició competitiva de l’organització
 • Anàlisi de la cadena de valor
 • Elecció i implantació estratègica
 • La figura del directiu com a líder